Styrelse & funktionärer

Uppdaterad [] Följande ledamöter i Jägareförbundet Folkärna har givit sitt tillstånd för publicering av e-postadress, för att kunna fullfölja sin uppgift i styrelsen.

 Uppgifter saknas från stämman 2024

Kassör Jan Lennartsson Folkärna Östra VVO E-post

Styrelsen skall enligt de nya stadgarna, efter 2016 innehålla ordförande och 8 ledamöter från hela kretsen(ej jaktlag). Det skall också finnas 3 suppleanter. Om ledamot som ej kan närvara vid styrelsemöte, ansvarar han för att en suppleant blir kallad. Suppleanterna är ej personliga utan inträder i ordning.

För att kretsfunktionerna skall fungera krävs att jaktlagen utan anmodan förser kretsens personuppgiftsansvarig med nödvändiga uppgifter. namn tel, adress, e-post, samt ändringar av dessa uppgifter. Funktionärs- ändring som skall anmälas till kretsen är också, vilken i jaktlaget som skall kontaktas vid viltolycka om det ej är jaktledaren, ny ordförande, kassör, rapportör i viltdata Älg och eller Småvilt, Jaktledare för Älg och Rovdjur. Där är det Mobil nr och e-post adress som är viktigt. Uppgifter skickas till FJVK personuppgiftsansvarig

Dessa uppgifter finns sedan på hemsidan, endast under Inloggning FJVK

Valberedning i FJVK består av två personer varav en sammankallande, vald för 2 år på stämman se funktionärer. Vald till 2025 betyder till stämma 2025.

Valberedningen inkommer  till styrelsen för beredning sitt förslag, enligt nya stadgarna och kretsplan . Sammankallande har givits fullmakt att ta del av personuppgifter

Ordförande väljs separat på ett år.   Sekreterare och Kassör väljs av styrelsen.

Revisorer och sammankallande väljs på 1 år  och suppleant väljs på 1 år.

Ledamöter (8) i styrelsen väljs så ca. hälften varannat år väljs för 2 år.  Suppleanter  3 i styrelsen väljs på 1 år varje år.

Styrelsens sammansättning skall vara så, att de viktigaste funktionerna innehas av medlemmar i styrelsen. 

Sekreteraren skickar ordförande i valberedningen en lista med namnen på kretsens medlemmar i SJF så valberedningen kan kontrollera att de föreslagna är valbara.

Arbetsordning gällande från den 15 feb 2017.

Avgående eller ej till omval sående ledamöter eller suppleanter meddelar detta valberedningen före oktober månads utgång

Styrelsen består ett antal ledamöter enligt stadgarna.

AU föreslår styrelsen de kommittéer utöver valda på stämman som kretsen skall ha.

Styrelsemöte sammankallas direkt efter stämma, i övrigt efter att AU så bestämt.

Dagordning består av fast huvudpunkt och därefter [ varierande frågeställningar ]

Dagordningen för styrelsen föreslås av AU. Utsänds till styrelsen en vecka före mötet.

Dagordning på styrelsemötet närmast stämman följer stämmans dagordning samt kretsplanen.

Dagordning för AU möten är samma som för styrelsen.

Adjungerade funktionärer eller kommittéer kallas på styrelsemöte helt beroende på vilka frågeställningar som finns efter huvudpunkten på den utsända dagordningen.

Adjungerande funktionärer eller kommittéer lämnar regelbundna rapporter om arbetet till AU mötet, AU bestämmer med ledning av rapporterna vilka som ev. skall kallas till AU mötet.

AU äger rätt att ta beslut av ekonomisk karaktär om tiden för att kalla till styrelsemöte är för kort.

AU eller kommittéerna äger rätt att svara på frågor från länsförbund om tiden för att kalla till styrelsemöte är för kort.

AU ansvarar för att kretsplanen följs upp och revideras vid varje AU möte

Förstärkta styrelsemöten där alla kretsens medlemmar deltar kan om styrelsen eller ordföranden så finner nödvändigt, kunna sammankallas.

Idé Bank Kretsfunktionärer