SVVO Pürschjakt

Förslag till Regler för Pürschjakt Stigvägens Viltvårdsområde 2023

Styrelsen kommer medanledning av utökning av VVO och avverkningar, vid stämman den 23/4 2023 komma med förslag på ny områdes indelning 

Att iaktta för ökad säkerhet och trivsel vid pyrschjakt på råbock och vildsvin. Dessa rutiner gäller vid jakt inom de områden som markerats som pürschområde på kartan i den sk. ”Pürschlådan” vid Hunting Center. För ökad jaktro skall största möjliga hänsyn tas till redan bemannade pürschområden, när vald ruta bemannas.

Före Pürschjakt skall Statligt jaktkort vara löst och även SVVO jaktkort för småvilt hos kassören.

Rutiner. I Pürschlådan finns en lista över de jägare som kan lösa jakträttsbevis för småvilt under 2021, samt numrerade magnetmarkörer. Vid all pyrschjakt, efter 15 april 30 sept. med kulvapen skall markering på kartan ske före att jakten påbörjats. Markering sker genom att Markör med det Nr som du har på listan placeras i det pürschområde på kartan där pyrschjakt kommer att ske. Markeringen tas bort vid avslutad pyrschjakt.

Nyckel till Pürschlådan kvitteras ut från kassören och återlämnas till denne när medlemskap i SVVO upphört.

Anmälan om avskjutning sker som för övrig småviltsjakt till Anders Flodström

Tid. Dessa rutiner för pyrschjakt gäller perioden 14 april till 30 september. Jakt på skjutåtel för vildsvin anmäls till samordnare för respektive åtel.

Övrigt. Pürschlådan skall låsas efter markering eller avmarkering.

Säkerhet. Beakta att kulfång finns, överskjutning mot annat pürschområde är förbjudet. Passage genom annat markerat pürschområde skall undvikas. När område lämnas, beakta att närliggande pürschområde kan ha bemannats. Jakt vid bostadshus närhet, och markerade områden undviks.

Betänk, att alla som rör sig i skog och mark är inte jägare, så vidtag normal försiktighet.

Övrig jakt skall bedrivas så, att möjlig hänsyn tas till pyrschjakten.

Regler rörande hund för eftersök skall efterföljas, särskilt viktigt vid jakt på vildsvin.

Vildsvin. Sugga med ungar får ej skjutas.

Jaktgäster med vapen får delta i vid pyrschjakt endast i samma område som jaktvärd.

Underlåtelse. Åsidosättande av dessa och andra jaktliga regler vid pyrschjakt medför indragande av innevarande års jakträttsbevis för småvilt.

Dessa regler är godkända vid Stigvägens Viltvårdsområdes stämma 2023, och anslås av styrelsen i Pürschlådan före jaktårets början 1 juli, där anslås även markörlista enligt tidigare rutiner.

Styrelsen den 15 maj 2023

 

Karta hämtas sedan genom att trycka på knappen nedan

Pyrskarta SVVO 2018 för utskrift