SVVO Pürschjakt

Regler för Pürschjakt Stigvägens Viltvårdsområde 2017

Att iaktta. För ökad säkerhet och trivsel vid pürschjakt på råbock och vildsvin. Dessa rutiner gäller vid jakt inom de områden som markerats som pürschområde på kartan i den sk. ”Pürschlådan” vid Hunting Center. Se Tid. För ökad jaktro skall största möjliga hänsyn tas till redan bemannade pürschområden enligt gjorda markeringar när egen ruta bemannas.

Före Pürschjakt. Skall statligt jaktkort vara betalat samt SVVO jaktkort för småvilt skall vara löst hos kassören.

Rutiner. I Pürschlådan finns en lista över jägare som kan lösa jakträttsbevis för Småvilt under innevarande jaktår, samt numrerade magnetmarkörer. Vid all pyrschjakt, skall markering på kartan ske före att jakten påbörjats. Markering sker genom att Markör med det Nr som du har på listan placeras i det pürschområde på kartan där pürschjakt kommer att ske. Markeringen tas bort vid avslutad pürschjakt.

Nyckel. Kvitteras ut från kassören och återlämnas till den samme, när medlemskap i SVVO upphör.

Anmälan. Sker som övrig avskjutning senast den 31 mars till Anders Flodström

Tid. Dessa rutiner för pürschjakt gäller perioden 16 augusti till 30 september. För pürschjakt på vildsvin utanför tid för jakt på råbock, får flera jaga i samma område men alltid hålla kontakt. Jakt på skjutåtel anmäls till samordnare för respektive åtel. Aspbacken – SO Karlsson, Björkmossen – Johan Silvemark. Västanå – Lars Olov Johansson

Övrigt. Pürschlådan skall låsas efter markering eller avmarkering.

Beakta alltid att kulfång finns, överskjutning mot annat pürschområde är förbjudet.

Passage genom annat markerat pürschområde skall undvikas, ev kontakt via SMS.

När område lämnas, beakta att närliggande pürschområde kan ha bemannats.

Betänk, alla som rör sig i skog och mark är inte jägare, så vidta normal försiktighet.

Övrig jakt skall bedrivas så, att möjlig hänsyn tas till pürschjakten.

Regler rörande hund för eftersök skall efterföljas, särskilt viktigt vid jakt på vildsvin. Sugga med ungar får ej skjutas. Beakta avlysta(Röda) områden enl. kartan

Jaktgäster med vapen får ej delta i vid pürschjakt. Jakt i närhet till bostadshus undviks.

Underlåtelse. Åsidosättande av dessa och andra jaktliga regler vid pürschjakt medför indragande av innevarande års jakträttsbevis för småvilt.

Dessa regler är godkända för ändring, vid Stigvägens Viltvårdsområdes stämma 2016, och anslås i Pürschlådan före att jakten på råbock börjar den 16 augusti, så även markörlista enligt tidigare rutiner.

Karta hämtas genom att trycka på knappen nedan

Pyrskarta SVVO 2018 för utskrift