Nyheter Arkiv

Uttalande

Uttalande från de markägande bolagen och Svenska Jägareförbundet angående älgförvaltningen

Älgen är landets viktigaste och mest värdefulla vilt. Älgjakten engagerar de flesta jägare och betyder mycket för jaktlagen i alla delar av landet.

Älgen betar ung tallskog och stora skogsvärden kan gå till spillo om inte betestrycket från älg regleras.

Förvaltningen av älgstammen genom avskjutning har därför stor betydelse för markägarna.

Jakten bedrivs i vårt land av människor som lägger ned stort engagemang på sin fritids-sysselsättning att få jakt- och naturupplevelser och dessutom kött till frysboxen. Utan denna frivilliga insats skulle få älgar fällas.

Det finns alltså ett ömsesidigt beroende mellan markägarnas krav på ett effektivt skogsbruk med en aktiv reglering av älgstammen och jägarnas intresse att få tillgång till älgjakt.

I arbetet på det lokala planet kan det ibland bli intressekonflikter mellan dessa båda intressen.

Vi anser att det är angeläget att sådana konflikter kan lösas lokalt i god anda för att både markägarnas krav och jägarnas önskemål skall kunna tillgodoses.

Utan motiverade och engagerade jaktlag uppnås inte den önskvärda avskjutningen. Finns inte respekten hos jägarna för de skador som älgen ibland kan åsamka markägarna blir en meningsfull dialog inte fruktbar.

En effektiv och långsiktig älgförvaltning bygger på faktabaserad kunskap som är tillgänglig för alla berörda parter.

Ett väl fungerande IT-system med full insyn för alla parter är därför av avgörande betydelse.

Vi är övertygade om att markägarnas ekonomiska intressen och jägarnas önskemål om en uthålligt god älgtillgång går att förena och att detta skall vara utgångspunkten för de lokala överenskommelser som krävs för en god älgförvaltning.

Med vänlig hälsning Björn Sprängare och Bo Sköld

 

Läs mer

Nej till vargjakt hindrar rovdjursförvaltningen

Svensk Jakt 3 maj, 2013

Att förvaltningsrätten i Stockholm säger nej till jakt på varg försvårar rovdjursförvaltningen. Det anser LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.
Helena Jonsson.

 

– LRF tycker att det krävs någon form av jakt för att vi ska kunna förvalta den rovdjursstam vi har i landet. Rätten konstaterar att jakten inte var i begränsad omfattning, vilket är ett krav enligt EU:s bestämmelser. Samtidigt ger rätten inget svar på vad som är en begränsad jakt. Tydligen anses 16 vargar vara för många, säger Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

– Vi måste ha en rättsordning där både biologiska kunskaper och insikt i viltförvaltningen tas med i bedömningen. Detta är extra viktigt i ett läge där skyddsjakten på varg måste förenklas och utvidgas, fortsätter Helena Jonsson.

 

Läs mer:

• Förvaltningsrätt underkänner selektiv vargjakt

• Länsordförande sågar vargdom

• Sprängare: ”Inte värdigt ett rättssamhälle”

• KD-kritik mot Naturskyddsföreningen

• (S) oroas över vargfrågans utveckling

• (FP): ”Alliansregeringen har tagit tag i rovdjursfrågorna”

Läs mer

Ny utbildning för eftersök

Svenska Jägareförbundet arbetar nu fram en ny eftersöksutbildning för klövvilt och rovdjur. Lansering sker under 2014.

2013-04-30

Svenska Jägareförbundet har påbörjat ett arbete för att ta fram en ny eftersöksutbildning. Utbildningens innehåll bygger till stora delar på kunskapen som redan finns i Svenska Jägareförbundets nuvarande eftersöksutbildning och hos våra instruktörer. Men där teknikutveckling och nyvunnen kunskap på eftersöksområdet medger kommer naturligtvis utbildningen ges nya inslag.

Utbildningen omfattar eftersök på klövvilt och rovdjur. Från rådjur till björn.

Läs mer

Uttalande mötet Falun den 16 april

Rovdjursförekomst på de berördas villkor

Rovdjurspopulationen i Dalarna, Gävleborg och Västmanland är större än vad de någonsin varit. Länen berörs av fler än 30 vargrevir. Lodjur finns i starka stammar, björnar finns i stora delar av länen och föryngringar av järv har konstaterats i norra Dalarna.

  • Vi liksom flertalet medborgare i Sverige accepterar stora rovdjur men rovdjurspolitiken måste ovillkorligen utformas utifrån de berördas situation. Forskning om samförvaltning pekar också på det faktum att ju mer inflytande berörda aktörer har desto bättre är förutsättningarna för att skapa hållbara förvaltningslösningar. Detta kräver att lokalsamhället skall ha avgörande inflytande avseende rovdjursförvaltningen. Beträffande varg kan vi acceptera högst en till två årliga föryngringar i varje län.
  • Vi kräver med kraft och skärpa att omedelbara krafttag tas mot den höga koncentration av rovdjur som finns i länen.
  • Vi kräver att vargar som kommer in på tomt eller gård får avlivas utan tidigare myndighetsbeslut
  • Vi kräver att lokala, regionala och nationella myndigheter tar hänsyn till det samlade rovdjurstrycket när beslut fattas om miniminivåer, förvaltningsnivåer, licensjakt och skyddsjakt
  • Vi kräver att förvaltningen av rovdjur utformas utifrån landsbygdsbornas villkor där avgörande hänsyn tas till produktiva näringar såsom jakt, fäbodbruk, renskötsel, övrig tamdjursskötsel och upplevd otrygghet
  • Vi kräver att staten till fullo kompenserar jägarna/hundägarna/ markägarna för den skada vargarna förorsakar

Så länge ingen helhetslösning beslutats som på ett mycket påtagligt sätt tillgodoser ovanstående

  • Kan vi inte medverka till att förankra den svenska rovdjurspolitiken
  • Kan vi inte acceptera inplanteringar av varken vuxna vargar eller vargvalpar i Dalarna, Gävleborg och Västmanland
  • Har vi full förståelse för och stöder de eftersöksjägare som inte släpper sin hund vid eftersök av trafikskadat vilt i områden med vargetableringar

320 medlemmar i Jägareförbundet i Dalarna, Gävleborg och Västmanland vid mötet i Falun den 16 april 2013 samt representanter från SJF.
Läs mer

Det hettar till i Bloggen…..

”Vi ska inte säga stopp förrän Lena Berg hinner ta chansen att ta till hjälp som verkligen behärskar detta med Rovdjur, men det är bra nära nu, efter hanteringen av Klössbergsvargarna.”

Vargen 

Läs mer

Björnobs

Nu när snön försvunnit har vi dock möjlighet att spåra Björn i våra trakter i sand eller i lera, så rapportera allt ni hör och ser, men ta alltid reda på tel nr till källan.

Läs mer