Nyheter Arkiv

Nytt Rovdjurssystem

Nu har beslutats att det nordiska systemet SKANDOBS skall användas av alla länsstyrelser och alla rapportörer i hela Sverige. FJVK (Avesta) har redan börjat använda systemet så att alla obs av rovdjur från 1/8 2013 finns i systemet.

Är du rovdjursintresserad kan du själv registrera dig som Rapportör men det går givetvis som tidigare rapportera via våra rovdjursinventerare och kretsarnas rovdjursansvariga. Det viktiga är att öka rapporteringsgraden så det utgör grund för våra krav om en förvaltningsjakt där djuren finns.

Du loggar in i SKANDOBS via FJVK hemsida /Rovdjursobs eller klicka på Loggan nedanScandobs

Läs mer

Senaste om varg

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket idag: ”Mycket tyder på att populationsstorleken i sig inte längre är ett problem för vargens framtid. När inavelsgraden minskar ökar möjligheterna för vargstammen att finnas kvar på lång sikt och att uppnå gynnsam bevarandestatus. Det ökar också Sveriges möjligheter att förvalta vargen självständigt.”

Läs mer

Till Svenska regeringen

Gemensam skrivelse till Regeringen av Svenska Jägareförbundet, Svenska
Kennelklubben och Sveriges Jordägareförbund, med anledningen av
Vargkommitténs betänkande.
2013-08-30
Undertecknande organisationer välkomnar Vargkommitténs betänkande ”Åtgärder för samexistens mellan människa och varg”. Vi ser det som en bra grund för den fortsatta dialogen om vargförvaltningen.
Vi anser att utredarens betänkande tydligt visar att det nu är dags att gå från ord till handling. Ta beslut och börja förvalta vargstammen. Vi anser att människan och hennes verksamheter ska sättas i centrum och att förvaltningen bör regionaliseras i ännu högre utsträckning för att uppnå ökad acceptans samt förtroende för svensk vargpolitik.
Vi understryker behovet av en utökad samhällsekonomisk analys, vilken är en avgörande beståndsdel i övervägandet om gynnsam bevarandestatus. Denna måste göras omgående.
Vi anser att gynnsam bevarandestatus ska beslutas politiskt och inte av myndighet. Vi delar utredarens uppfattning att begreppet gynnsam bevarandestatus inte är vetenskap och att den inte bör sättas högre än nödvändigt. Vi anser att gynnsam bevarandestatus har uppnåtts.
Utredaren konstaterar att vargens negativa inverkan på jaktutövningen och landsbygds-befolkningens verksamheter inte uppmärksammas tillräckligt i politiken och att detta bör ändras. Vi anser att ett av de viktigaste fundamenten i svensk jakt och viltförvaltning är löshundsjakten. Därför ska hundar ersättas i paritet med tamboskap. Löshundsjakten har i sig ett värde att bevara som ett nordiskt kulturarv och är ett effektivt sätt att förvalta viltstammar, inte minst älg och vildsvin.
Vi stödjer utredarens förslag om förenkling av skyddsjakt och anser att förslaget angående tamboskap även ska innefatta hundar. Vi stödjer utredarens förslag om licensjakt.
Vi anser att vargfrågan har fått orimliga proportioner. Vargstammen kostar samhället enorma summor, skapar polarisering och medför lidande för såväl människa som djur. Riksdagen har sedan 2001 tagit två beslut avseende varg. Tyvärr har verkställandet av besluten haltat betänkligt pga. bl.a. EU-direktiv, juridiska processer som i sin tur har lett till en flyttkarusell av vargar och konstgjorda lösningar som många har svårt att se rimligheten i. Detta skapar ett demokratiskt dilemma och minskar trovärdigheten i myndighetsutövningen. Attityd-undersökningen i utredningen påvisar just denna utveckling, vilket är allvarligt. Nu brådskar det med adekvata åtgärder för att återskapa förtroende.
Därför anser vi att utredaren förtjänstfullt har konstaterat att vargpolitiken måste förtydligas, göras mer förutsägbar samt i större utsträckning beakta människors rädsla och misstro. För att fånga upp detta och skapa acceptans för vargen på lokal nivå anser vi att grunden för den nya förvaltningsplanen ska utgöras av omfattande konsultationer av de som berörs mest av vargen.
Organisationerna ställer sig positiva till att medverka i en vargkommitté i syfte att främja samsyn och långsiktighet i förvaltningen av varg i Sverige.
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kennelklubben
Sveriges Jordägareförbund
Björn Sprängare
Nils-Erik Åhmansson
Gunnar Palme
Björn Sprängare, ordf.
Nils-Erik Åhmansson, ordf.
Gunnar Palme, ordf.

Läs mer

Oväntat besked från EU

Andras Demeter från EU-kommissionen gav ett oväntat besked vid den pågående kongressen för International Union of Game Biologists i Bryssel, under en workshop om förvaltningen av stora rovdjur som hölls på onsdagen.

Beskedet var att kommissionen inte längre ser ekologisk bärkraft som det viktiga inom rovdjursförvaltningen, utan kommer framöver koncentrera sig på ”social bärkraft”. Mer fokus kommer att läggas på ”human dimensions” och att ta hänsyn till attityder från olika intressegrupper.
– Detta är något som Jägareförbundet länge drivit, både nationellt och i Europa genom jägarfederationen FACE, säger Jägareförbundets vilt- & naturvårdsstrateg Fredrik Widemo som var med på kongressen. Vårt arbete med frågan börjar nu äntligen bära frukt.
Den förändrade inställningen togs också emot på ett positivt sätt hos ledningen på Jägareförbundet.
– Ett mycket välkommet besked inför fredagens hearing om vargkommitténs slutbetänkande och inte minst inför regeringens fortsatta arbete med rovdjurspropositionen. Vi hoppas nu också att EU-kommissionen koncentrerar sig på social bärkraft i det fortsatta rovdjursarbetet, säger förbundets generalsekreterare Bo Sköld.

Läs mer

Hemsidan

Under sommaren hade man lyckats försatt hemsideverktyget i viss kaos.

Tidigare kunde man ej använda Microsoft Internet Explorer.

Nu kunde man ej använda Google Chrome?

Och bilder har försvunnit !

Och ingen hade sagt ett ord till oss som kämpar.

Nu är viss återställt får se vad det innebär.

Webmaster

Läs mer